Đồng hồ đo lưu lượng - Đồng hồ đo lưu lượng Cowell