Thiết bị kiểm tra cơ tính - Máy kiểm tra lưu biến mao quản